top of page

Petera

Brand Story

'페테라' 

반려동물의 건강과 안전한 치료를 위해

따뜻한 사람의 손길로 반려동물과

교감하고자 합니다. 

Petera brandstory text 2.png
Petera brandstory text 1.png

Therapy

Theraphy A.png

​치료, 건강, 안전

Help

Help A.png

관심과 도움

Care & Love

Care & Love A.png

​사랑, 따뜻함, 교감

PETERA BI with slogan.jpg
bottom of page